Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO PROVITA 001

I.         Postanowienia ogólne

II.        Struktura organizacyjna  zakładu leczniczego; organizacja oraz zadania jednostki i komórek organizacyjnych; sposób kierowania Provita 001

III.      Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

IV.      Warunki współdziałania z  innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

V.        Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

VI.      Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje

VII.     Zasady współpracy z lekarzami

VIII.   Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Provita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1)  obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b)      ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty,

c)      ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

d)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000227783, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 12 marca 2020 r.

3) umowy spółki z dnia 19 grudnia 2019 r.;

4) Regulaminu organizacyjnego.

§ 2

1.      Provita Poliklinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi podmiot leczniczy pod nazwą: Provita 001 (dalej: Provita ).

2.      Provita Poliklinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826186.

3.      Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Provita 001 , zwanym dalej  „Provita ”.

 

§ 3

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w Provita .

 

§ 4

1.      Siedzibą Provita Poliklinika jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa.

2.      Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Provita 001 mieszczące się przy ul. Baboszewskiej 1 lok. 2U4, 02-647 Warszawa.

3.      Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

 

§ 5

Celem Podmiotu leczniczego jest:

1)      organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom;

2)      wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;

3)      wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych;

4)      realizacja zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

§ 6

Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:

1) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych;

2) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

3) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

4) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;

5) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;

6) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

7) prowadzenie badań naukowych lub badań klinicznych, a także prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 

§ 7

1.    Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.    Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:

1) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinach:

a) poradnia neurologiczna,

b) poradnia reumatologiczna,

c) poradnia pediatryczna,

d) poradnia zdrowia psychicznego.

2) pomocnicze usługi opieki zdrowotnej:

a) diagnostyka laboratoryjna we wszystkich zarejestrowanych dziedzinach

b) diagnostyka  obrazowa (USG)

3) profilaktyka i zdrowie publiczne:

a) punkt szczepień,

b) gabinet diagnostyczno- zabiegowy.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO; ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH; SPOSÓB KIEROWANIA PROVITA 001

§ 8

1.    Strukturę organizacyjną Provita Polikinika stanowi jednostka organizacyjna Provita, mieszcząca się przy ul. Baboszewskiej 1 lok.2U4, 02-647 Warszawa.

2.    W skład jednostki organizacyjnej Provita  001 wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) poradnia neurologiczna;

2) poradnia reumatologiczna;

3) poradnia pediatryczna;

4) poradnia zdrowia psychicznego;

5) gabinet szczepień,

6) gabinet diagnostyczno – zabiegowy,

7) rejestracja

8) administracja.

3.    Schemat struktury organizacyjnej Provita 001 określa załącznik nr  1 do Regulaminu.

 

§ 9

Do zadań jednostki organizacyjnej Provita 001 , o której mowa w § 8 ust. 1, należy w szczególności:

1) realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań Provita 001 przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę  z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenia Dyrektora;

2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Provita 001;

3) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Provita 001 na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów oraz innych programów przyjętych w Provita 001 ;

4) działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną jednostkę organizacyjną;

5) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań zleconych przez Dyrektora oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów obowiązującego prawa;

6) opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w zakresie zadań jednostki organizacyjnej;

7) prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej;

8) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji;

9) przestrzeganie zasad zarządzania jakością ISO norma PN-EN ISO 9001:2009, w tym misji i celów strategicznych Podmiotu;

10) realizowanie innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczymi i określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 10

1.      Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-6, należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie danej dziedziny medycyny.

2.      Do zadań rejestracji należy:

1)      zapisywanie pacjentów na wizyty;

2)      informowanie pacjentów o ich prawach, w szczególności o możliwości uzyskania finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej;

3)      udzielanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat zasad funkcjonowania placówki oraz oferowanych przez nią świadczeń zdrowotnych;

4)      zapobiegać sytuacjom konfliktowym;

5)      planowanie terminów wizyt, prowadzenie i stałe aktualizowanie kalendarza rejestracji oraz informowanie o zmianach w harmonogramach przyjęć lekarzy i odwołanych terminach;

6)      odbieranie od pacjentów wniosków, oświadczeń lub upoważnień;

7)      wydawanie pacjentom i osobom upoważnionym wyników badań i dokumentacji medycznej;

8)      prowadzenie ewidencji usług medycznych wykonywanych w placówce;

9)      rozliczanie wizyt i wydawanie paragonów.

3.      Do zadań administracji należy:

1)      prowadzenie statystyki medycznej i dokumentacji inwentarzowej, w tym także ewidencji środków trwałych;

2)      wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem;

3)      sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych;

4)      sporządzanie indywidualnych list wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)      prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę;

6)      wydawanie zaświadczeń pracownikom, przygotowywanie dokumentacji do świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, macierzyńskich, chorobowych i wypadkowych;

7)      prowadzenie dokumentacji i ewidencji na potrzeby organów kontroli skarbowej, w tym księgi przychodów i rozchodów, łącznie z deklaracjami podatkowymi wymaganymi odrębnymi przepisami;

8)      prowadzenie administracji siecią komputerową, dbanie o bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych i dokumentacji medycznej Provita.

1.      Zadania z zakresu księgowości prowadzi firma zewnętrzna MTL Perfect Sp. z o.o. NIP: 9512321982 REGON: 142570865 Al. Piłsudskiego 55A 05-270 Marki na podstawie zawartej umowy.

§ 11

1.      Komórki organizacyjne Provita 001 oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2.      Współdziałanie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 12

1.      Zakres czynności pracownika lub współpracownika Provita 001 określa Regulamin oraz umowa o pracą bądź umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2.      Osoby wykonujące zawody medyczne, udzielające świadczeń zdrowotnych w Provita 001 na jakiejkolwiek podstawie prawnej, są samodzielne w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych i podejmowanych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.

 

§ 13

1.      Provita 001 kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2.      Kierownik powołuje i odwołuje zarząd spółki Provita Poliklinika  Sp. z o.o.

3.      Do  kompetencji Kierownik Provita 001  należy:

1) reprezentowanie Provita 001 na zewnątrz;

2) prowadzenie bieżących spraw Provita  001 związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Provita 001 – zgodnie z jego celem, umową spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;

4) współkoordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;

5) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku spółki wśród pracowników oraz na rynku;

6) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami lub lekarzami;

7) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

8) kierowanie pracą podległego personelu;

9) wykonywanie innych niezbędnych lub wymaganych prawem czynności związanych z funkcjonowaniem Provita 001;

10) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Provita;

11) wyrażanie zgody na wizyty przedstawicieli medycznych.

4.      Kierownik Provita nie może ingerować w merytoryczną warstwę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 

III. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

§ 14

1.    Provita 001 organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom:

1)      świadczenia zdrowotne adekwatne do ich stanu zdrowia;

2)      świadczenia zdrowotne odpowiadające potrzebom pacjentów.

2.    W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących  przepisów prawa;

2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;

3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w Provita 001;

4) zasady wynikające z aktualnej wiedzy medycznej.

3.    Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

§ 15

1.    Provita 001 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w soboty od 9:00 do 15:00.

2.    Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych jednostek Provita 001 są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Provita 001 oraz na stronie internetowej www.provitapoliklinika.pl.

3.    Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Provita 001, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji świadczenia.

4.    Wyniki badań można odbierać w recepcji w godzinach otwarcia Provita 001.

 

§ 16

1.      Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

1)      w siedzibie Provita 001 ,

2)      telefonicznie,

3)      internetowo na stronie: www.provitapoliklinika.pl.

– z określeniem rodzaju usługi medycznej, osoby świadczącej usługę, wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego;

2.      Pacjent zgłaszając się do Provita 001 w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość.

3.      W przypadku pacjentów rejestrujących się on-line wymagane jest podanie numeru PESEL, jeśli posiada oraz daty urodzenia.

 

§ 17

1.      Świadczenia zdrowotne udzielane przez Provita 001 są dla pacjenta odpłatne.

2.      Świadczenia zdrowotne udzielane w Provita 001 nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.      Świadczenia zdrowotne są dla pacjenta nieodpłatne w przypadkach określonych w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej, a także w przypadku udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego w ramach zawartej przez Provita 001 umowy z innym podmiotem.

4.      Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w ramach możliwości Provita 001, w godzinach otwarcia.

5.      Pacjent ma prawo do uzyskania w rejestracji Provita 001 informacji dotyczącej jego prawa do nieodpłatnego świadczenia zdrowotnego finansowanego przez innego płatnika.

 

§ 18

1.    Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

2.    Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na stronie www.provitapoliklinika.pl.

3.    Informacje na temat cen można też uzyskać w rejestracji.

 

§ 19

1.    Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:

1) w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów, którym świadczenia muszą być udzielone nieodpłatnie;

2) w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;

3) zgodnie z kryteriami medycznymi.

2.    Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są  w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 

§ 20

1.    Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.

2.    Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

3.    Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego.

 

§ 21

1.    Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę podczas rejestracji w recepcji przed umówioną wizytą.

2.    Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.

3.    W przypadku nieuiszczenia w wymaganym terminie opłaty za badanie pobrany materiał  jest utylizowany.

4.    Dostępnymi w Provita 001 formami płatności są:

1) gotówka;

2) karta płatnicza

3) przedpłata na konto: 16 1140 2004 0000 3902 7982 1354.

5.    W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych w niedzielę cena wizyty u niektórych specjalistów może być o 50% wyższa niż w inne dni tygodnia.

 

§ 22

1.      W Provita 001 można wykonywać szczepienia obowiązkowe oraz zalecane.

2.      W celu wykonania szczepienia obowiązkowego Provita 001 musi dysponować: kartą uodpornienia oraz książeczką szczepień.

3.      Brak jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 2, powoduje, że lekarz może wykonać jedynie badanie kwalifikacyjne do szczepienia, ważne 24 godziny.

4.      Karty uodpornienia, którymi przychodnia dysponuje, są na żądanie rodziców przekazywane za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

 

IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

§ 23

1.    W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Provita 001 współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

2.    Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem  obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 24

1.    Provita 001 może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.

2.    Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Provita 001.

 

V.  PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

§ 25

1.    Provita 001 prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania podmiotu leczniczego.

2.    Provita 001 prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

3.    Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej i/lub elektronicznej.

 

§ 26

1. Dokumentację medyczną w Provita 001 prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulaminem oraz umową zawartą z osobami wykonującymi zawody medyczne.

2. W przypadku konieczności poprawienia wpisu elektronicznego z zakończonej wizyty nie wolno modyfikować wpisu podstawowego, lecz należy utworzyć nowy wpis i wskazać, do której wizyty się odnosi. Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji.

3. Wszelkie dokumenty, który wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), przekazuje się po zakończeniu wizyty niezwłocznie do rejestracji.

§ 27

1.    Provita 001 prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, o której mowa w § 26 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach  siedziby Provita 001 lub archiwum zewnętrznym.

3.    Dokumentacja administracyjna i pracownicza oraz dokumentacja związana ze współudziałem w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Provita lub archiwum zewnętrznym. Dokumenty archiwalne, rachunkowe oraz dokumentację kadrową przechowuje zewnętrzne biuro rachunkowe.

 

§ 28

1.    Zadaniem Provita 001 jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna składa się z:

1) dokumentacji indywidualnej wewnętrznej;

2) dokumentacji indywidualnej zewnętrznej;

3) wewnętrznej dokumentacji zbiorczej.

2.    Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi historia zdrowia i choroby pacjenta.

3.    Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią:

1)  skierowania do szpitala lub innych podmiotów zewnętrznych;

2)  skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje;

3)  zaświadczenia;

4)  orzeczenia;

5)  opinie lekarskie;

6)  karty przebiegu ciąży

7) zwolnienia lekarskie.

4.    Wewnętrzną dokumentację zbiorczą stanowią w szczególności :

1) rejestr przyjętych pacjentów – w formie elektronicznej;

2) rejestr zabiegów wykonywanych w gabinecie zabiegowym – w formie elektronicznej i papierowej;

3) rejestr nieprawidłowych wyników badań – w formie papierowej;

4) rejestr zdarzeń medycznych niepożądanych – w formie papierowej;

5) rejestr pobranych badań laboratoryjnych – w formie elektronicznej.

5.    Provita 001 prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów.

6.    Obowiązkiem Provita  jest ponadto:

1) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej;

2) rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.

7.    Komórką organizacyjną Provita 001 odpowiedzialną za wykonanie zadań, o których mowa  w ust. 1, dla poszczególnych komórek organizacyjnych Provita  jest Administracja.

 

§ 29

1.    Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Provita 001 udzieliło świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Provita 001.

2.    Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.

 

§ 30

1.    Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w Provita 001;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

3.    Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji.  Provita 001 zobowiązana jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

4.    Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

5.    Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.

6.    W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w Provita 001 należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

 

§ 31

1.    Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot pobiera opłatę. Wysokość opłaty określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.    Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

§ 32

1.    Provita 001 gromadzi i przekazuje płatnikom finansującym świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom dane osobowe dotyczące pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanego ubezpieczenia.

2.    Zakres danych dotyczących pacjentów, którym świadczenia zdrowotne zostały nieodpłatnie udzielone w ramach posiadanego przez nich ubezpieczenia oraz zasady ich przekazywania, ustala uprawniony płatnik w umowach zawieranych z Provita 001 na wykonanie określonych w nich świadczeń zdrowotnych.

3.    Zakres danych umieszczanych w indywidualnej i zbiorczej wewnętrznej dokumentacji medycznej prowadzonej przez Provita 001 określają odrębne przepisy.

4.    Ruch chorych może być rejestrowany za pomocą systemu ewidencji elektronicznej.

5.    Zbiory informacji sporządzone i utrwalone na komputerowych nośnikach informacji prowadzone są z zachowaniem selektywności dostępu do zbioru informacji, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem i utratą.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA; REKLAMACJE

 

§ 33

1.    Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

2.    Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Provita 001 poprzez:

1) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;

2) umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym.

 

§ 34

1.      Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.

2.      W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 

§ 37

1.    Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego.

2.    Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.

3.    Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

 

§ 38

Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową podlegają wpisowi do historii zdrowia i choroby pacjenta.

 

§ 39

1.    Provita 001 informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:

1) udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;

2) okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych;

3) wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.

2.    Provita 001 informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.

3.    Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.

4.    Provita 001 informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do pacjenta, w tym okrycia wierzchnie.

 

§ 40

1. Do obowiązków pacjenta należy:

1) przestrzeganie regulaminu Provita 001;

2) przestrzeganie zakazów obowiązujących w Provita 001;

3) przestrzeganie zasad higieny osobistej;

4) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;

5) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) szanowanie mienia Provita 001.

2. Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.

3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.

 

§ 41

1.      Zakazuje się na terenie Provita 001 prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody Kierownika.

2.      Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Provita 001.

 

§ 42

1.    Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji Provita 001 na minimum 10 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.

2.    W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, lekarz ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.

3.    W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Provita 001 ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta, który 3-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę.

4.    W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.

5.    Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia  pacjent  obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.

 

§ 43

1.    Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Provita 001, ma prawo do złożenia reklamacji.

2.    Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji, telefonicznej lub na adres mailowy baboszewska@provitacm.pl.

3.    Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających lub skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację  powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

 

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI

 

§ 44

Obowiązkiem osoby wykonującej zawód medyczny w Provita 001 jest w szczególności:

1)  punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;

2) informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem;

3) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Provita 001;

4) weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego na wizytę;

5) informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi  świadczeniami zdrowotnymi;

6) stosowanie się do zasad bezpieczeństwa systemu IT Provita 001 (logowanie, wylogowywanie się po zakończeniu wizyty lub nieprzekazywanie danych logowania osobom trzecim);

7) weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;

8) informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności ich uiszczania;

9) noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;

10) zwrot klucza do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji medycznej do recepcji po zakończeniu pracy;

11) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Provita 001.

 

 

§ 45

Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

1)      pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych;

2)      przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody Kierownika Provita 001;

3)      skracać czasu trwania wizyt;

4)      udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

5)      przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących z Provita 001.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 47

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Provita 001.

2.    Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Provita 001.

3.    Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów.

 

 

Przewiń do góry